NABÍDKA K PRODEJI MAJETKU ZAŘAZENÉHO DO
LIKVIDAČNÍ PODSTATY V RÁMCI LIKVIDACE POZŮSTALOSTI

JUDr. Miloslava Křivská, notářka v Chrudimi, pověřená Okresním soudem v Chrudimi, jako soudní komisařka v řízení o pozůstalosti po pozůstalosti po Antonínu Kletečkovi, narozeném 15.8.1954, posledně pobytem Filištínská 19, Chrudim I, 537 01 Chrudim, zemřelém 11.8.2023, spisová značka 8 D 839/2023,
činí nabídku
ve smyslu ustanovení § 232 odstavec 1, písmeno b) zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, v rámci zpeněžení majetku likvidační postaty za podmínek níže uvedených:

I.
Prodávaný majetek

Pohledávka za Michalem Holcem z titulu vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Chrudimi ze dne 4.4.2018 čj. 2T 39/2016-161 a exekuce vedené Exekutorským úřadem Chrudim, soudní exekutor Mgr. Petr Jaroš, pod sp. zn. 27 EXE 675/2018-18, v zůstatkové hodnotě ve výši 67.922,90 Kč, cenu nabídněte.

II.
Podmínky prodeje

a) prodej nejvyšší nabídce, v případě rovnosti nabídek prodej nabídce dříve doručené,
b) nabídka musí obsahovat u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu, adresu bydliště, osobní stav, u právnických osob název (firmu), sídlo, identifikační číslo, doručovací adresu, doporučuje se, aby nabídka obsahovala i další kontaktní údaje (telefon, email), které usnadní navazující komunikaci,
c) pokud je zájemce ženatý či zájemkyně vdaná, musí nabídku podepsat oba manželé, nebo musí být společně s nabídkou uvedeny skutečnosti, které doloží, že nemovitá věc bude nabývaná do výlučného vlastnictví,
d) každý subjekt může učinit pouze jednu nabídku, při více podáních téhož subjektu bude za jedinou podanou nabídku považováno nejpozdější včasné podání,
e) nabídka musí být předložena v českém jazyce a podepsána účastníkem, u právnických osob v souladu se způsobem jednání za právnickou osobu, zapsaném v obchodním či jiném rejstříku,
f) nabídka musí obsahovat určení, jakého majetku se týká a nabídku ceny za prodej tohoto majetku,
g) nabízená kupní cena musí být uvedena číselně i slovně v Kč,
h) cena bude uhrazena na účet Okresního soudu v Chrudimi, nejpozději při uzavření smlouvy o převodu majetku zůstavitele.

III.

Předání nabídek

Písemná nabídka musí být doručena na adresu JUDr. Miloslavy Křivské, notářky v Chrudimi, Tovární 1112, 537 01 Chrudim, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně do notářské kanceláře v uzavřené obálce, s označením obálky „LIKVIDACE POZŮSTALOSTI – 8 D 839/2023 – KLETEČKA“. Popřípadě též prostřednictvím emailu nebo datové schránky zájemce.
Nejpozději do 30.6.2024.

IV.
Souhlas s prodejem

Dle ustanovení § 231 odstavec 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, je k platnosti smlouvy uzavřené mezi soudním komisařem a zájemcem o prodávaný majetek nutný souhlas Okresního soudu v Chrudimi, bez souhlasu soudu je smlouva o prodeji mimo dražbu neplatná.
V.
Ostatní ujednán
í

a) soudní komisař si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky,
b) soudní komisař písemně sdělí všem zájemcům, kteří podali nabídku a uvedli elektronickou doručovací adresu, na tuto elektronickou adresu, výsledky výběru nabyvatele,
c) veškeré další informace k prodeji je možno získat v notářské kanceláři, na níže uvedených kontaktních spojeních.

VI.
Kontaktní údaje

JUDr. Miloslava Křivská, notářka v Chrudimi, pověřený soudní komisař,
kancelář: Tovární 1112, 537 01 Chrudim,
telefon: 702 066 932, e-mail: info@notarkakrivska.cz, ID datové schránky: xhvgd6c

úřední hodiny kanceláře: pondělí: 8:00 – 11:00 12:00-15:00
úterý: 8:00 – 11:00 12:00-15:00
středa: 8:00 – 11:00 12:00-15:00
čtvrtek: 8:00 – 11:00 12:00-15:00
pátek: 8:00 – 11:00 12:00-14:00

V Chrudimi dne 28.5.2024

JUDr. Miloslava Křivská, notářka v Chrudimi
jako pověřená soudní komisařka