Jsme notářská kancelář poskytující, kromě vyřizování pozůstalosti, též notářské služby
spočívající zejména v zakládání společností včetně jejich zápisu do obchodního rejstříku,
sepisování smluv, především darovacích a kupních, sepisování manželských a předmanželských smluv, osvědčování rozhodnutí valných hromad, provádění notářských úschov, ověřování podpisů, ověřování listin a další.


Notář vykonává veškerou činnost za odměnu, jejíž výše je stanovena vyhláškou Ministerstva
spravedlnosti České republiky a je dána buď procentem z hodnoty předmětu úkonu nebo
pevnou sazbou (vyhl. č. 196/2001 Sb. v aktuálním znění). Aktuální znění vyhlášky je
dostupné na stránkách Notářské komory České republiky: www.nkcr.cz.

Notářské služby

Naše notářská kancelář poskytuje služby dle zákona č. 358/1992 Sb., notářského řádu. Jedná
se zejména o:
– Převody nemovitostí – zejména darovací a kupní smlouvy
– Obchodní korporace – zakládání, změny; zápis notářem do veřejných rejstříků
– Pořízení pro případ smrti
– Majetkové smlouvy manželů a snoubenců
– Notářské úschovy
– Zástavní smlouvy a Rejstřík zástav
– Notářský zápis jako podklad pro exekuci
– Ověřování a osvědčování
Tyto služby jsou, vyjma ověřování, poskytovány v úředních hodinách pouze po předchozím
objednání.

Pozůstalost

Notářka JUDr. Miloslava Křivská je na základě rozvrhu práce pověřována Okresním soudem
v Chrudimi, aby jako soudní komisař jménem soudu projednávala pozůstalostní řízení po
osobách, které měly v obvodu Okresního soudu v Chrudimi svůj poslední trvalý pobyt.
V řízení o pozůstalosti má notář pozici soudu. Pověřování notáře je stanoveno na základě
rozvrhu, který pro každý kalendářní rok vydává předseda příslušného krajského soudu a který
je zveřejněn na stránkách Notářské komory České republiky: www.nkcr.cz.

Odměna notáře v řízení o pozůstalosti se řídí vyhláškou č. 196/2001 Sb., Ministerstva
spravedlnosti. Aktuální znění vyhlášky je dostupné na stránkách Notářské komory České
republiky: www.nkcr.cz.
Tyto služby poskytuje notářská kancelář pouze na objednání.

Czech POINT

V naší notářské kanceláři dále naleznete kontaktní místo CZECHPOINT (Český Podací
Ověřovací Informační Národní Terminál), které Vám může nabídnout zejména následující
služby:
– Výpis z Katastru nemovitostí
– Výpis z Obchodního rejstříku
– Výpis z Živnostenského rejstříku
– Výpis z Rejstříku trestů
– Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby
– Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb
– Výpis z bodového hodnocení řidiče
– Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
– Výpis z insolvenčního rejstříku
– Autorizovaná konverze dokumentů
– Výpis z Veřejných rejstříků
Tyto služby jsou poskytovány v úředních hodinách kdykoliv i bez předchozího objednání.

Dokumenty ke stažení