JUDr. Miloslava Křivská, notářka v Chrudimi, pověřená Okresním soudem v Chrudimi, jako soudní komisařka v řízení o pozůstalosti po Jolaně Králové, rozené Ferencové, narozené 8.4.1950, posledně pobytem Míčov 64, 538 03 Míčov-Sušice, zemřelé 27.10.2017, spisová značka 4 D 1084/2017,
činí nabídku ve smyslu ustanovení § 232 odstavec 1, písmeno b) zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních,
v rámci zpeněžení majetku likvidační podstaty za podmínek níže uvedených:

I.
Prodávaný majetek
Nemovité věci:
• spoluvlastnický podíl ve výši 1/14 na pozemku 1034 na němž stojí stavba rodinného domu čp. 11 v části obce Netřeby, na stavbě rodinného domu čp. 11 v části obce Netřeby, na pozemku číslo 1035, na pozemku číslo 1036, jak jsou tyto nemovitosti zapsány u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno, na listu vlastnictví číslo 71 pro obec a katastrální území Hřebeč,
Stanovením obvyklé ceny vypracované Ing. Františkem Průšou, č. posudku 047113/2023 ze dne 19.7.2023, byla obvyklá cena výše uvedených nemovitostí, spolu s příslušným podílem na všech součástech a příslušenství, stanovena celkem ve výši 171.430,00 Kč.
• spoluvlastnický podíl ve výši 1/308 na pozemcích čísla 1541 a 1687, jak jsou tyto nemovitosti zapsány u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno, na listu vlastnictví číslo 1002 pro obec a katastrální území Hřebeč,
Stanovením obvyklé ceny vypracované Ing. Františkem Průšou, č. posudku 047113/2023 ze dne 19.7.2023, byla obvyklá cena výše uvedených nemovitostí, spolu s příslušným podílem na všech součástech a příslušenství, stanovena celkem ve výši 2.360,00 Kč.
Doplňkové informace o tomto majetku mohou být zveřejněny na internetových stránkách notářky –https://notarkakrivska.cz, v sekci PRODEJ MAJETKU.

II.
Podmínky prodeje

a) prodej nejvyšší nabídce, v případě rovnosti nabídek prodej nabídce dříve doručené,
b) nabídka musí obsahovat u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu, adresu bydliště, osobní stav, u právnických osob název (firmu), sídlo, identifikační číslo, doručovací adresu, doporučuje se, aby nabídka obsahovala i další kontaktní údaje (telefon, email), které usnadní navazující komunikaci,
c) pokud je zájemce ženatý či zájemkyně vdaná, musí nabídku podepsat oba manželé, nebo musí být společně s nabídkou uvedeny skutečnosti, které doloží, že nemovitá věc bude nabývaná do výlučného vlastnictví,
d) každý subjekt může učinit pouze jednu nabídku, při více podáních téhož subjektu bude za jedinou podanou nabídku považováno nejpozdější včasné podání,
e) nabídka musí být předložena v českém jazyce a podepsána účastníkem, u právnických osob v souladu se způsobem jednání za právnickou osobu, zapsaném v obchodním či jiném rejstříku,
f) nabídka musí obsahovat určení, jakého majetku se týká a nabídku ceny za prodej tohoto majetku,
g) nabízená kupní cena musí být uvedena číselně i slovně v Kč,
h) cena bude uhrazena na účet Okresního soudu v Chrudimi, nejpozději při uzavření smlouvy o převodu majetku zůstavitele.

III.
Předání nabídek

Písemná nabídka musí být doručena na adresu JUDr. Miloslavy Křivské, notářky v Chrudimi, Tovární 1112, 537 01 Chrudim, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně do notářské kanceláře v uzavřené obálce, s označením obálky „LIKVIDACE POZŮSTALOSTI – 4 D 1084/2017 – KRÁLOVÁ“. Popřípadě též prostřednictvím datové schránky zájemce.
Nejpozději do 15.6.2024.

IV.
Souhlas s prodejem

Dle ustanovení § 231 odstavec 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, je k platnosti smlouvy uzavřené mezi soudním komisařem a zájemcem o prodávaný majetek nutný souhlas Okresního soudu v Chrudimi, bez souhlasu soudu je smlouva o prodeji mimo dražbu neplatná.
V.
Ostatní ujednání

a) soudní komisař si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky,
b) soudní komisař písemně sdělí všem zájemcům, kteří podali nabídku a uvedli elektronickou doručovací adresu, na tuto elektronickou adresu, výsledky výběru nabyvatele,
c) veškeré další informace k prodeji je možno získat v notářské kanceláři, na níže uvedených kontaktních spojeních.

VI.
Kontaktní údaje

JUDr. Miloslava Křivská, notářka v Chrudimi, pověřený soudní komisař,
kancelář: Tovární 1112, 537 01 Chrudim,
telefon: 702 066 932, e-mail: info@notarkakrivska.cz, ID datové schránky: xhvgd6c

úřední hodiny kanceláře:

pondělí: 8:00 – 11:00 12:00-15:00
úterý: 8:00 – 11:00 12:00-15:00
středa: 8:00 – 11:00 12:00-15:00
čtvrtek: 8:00 – 11:00 12:00-15:00
pátek: 8:00 – 11:00 12:00-14:00

V Chrudimi dne 14.5.2024

JUDr. Miloslava Křivská, notářka v Chrudimi
jako pověřená soudní komisařk

NABÍDKA K PRODEJI MAJETKU ZAŘAZENÉHO DO LIKVIDAČNÍ PODSTATY V RÁMCI LIKVIDACE POZŮSTALOSTI

JUDr. Miloslava Křivská, notářka v Chrudimi, pověřená Okresním soudem v Chrudimi, jako soudní komisařka  v řízení o pozůstalosti po Jolaně Králové, rozená Ferencová, narozené 8.4.1950, posledně pobytem Míčov 64, 538 03 Míčov-Sušice, zemřelé 27.10.2017, spisová značka 4 D 1084/2017,

činí nabídku

ve smyslu ustanovení § 232 odstavec 1, písmeno b) zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních,

v rámci zpeněžení majetku likvidační podstaty za podmínek níže uvedených:

I.

Prodávaný majetek

Nemovité věci:

 • spoluvlastnický podíl ve výši 1/308 na pozemcích čísla 2879/6 a 2880/50, jak jsou tyto nemovitosti zapsány u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno, na listu vlastnictví číslo 22361 pro obec Kladno, katastrální území Kročehlavy.

Stanovením obvyklé ceny vypracované Ing. Františkem Průšou, č. posudku 047113/2023 ze dne 19.7.2023, byla obvyklá cena výše uvedených nemovitostí, spolu s příslušným podílem na všech součástech a příslušenství, stanovena celkem ve výši 300 Kč.

Doplňkové informace o tomto majetku mohou být zveřejněny na internetových stránkách notářky –https://notarkakrivska.cz, v sekci PRODEJ MAJETKU.

II.

Podmínky prodeje

 1. prodej nejvyšší nabídce, v případě rovnosti nabídek prodej nabídce dříve doručené,
 2. nabídka musí obsahovat u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu, adresu bydliště, osobní stav, u právnických osob název (firmu), sídlo, identifikační číslo, doručovací adresu, doporučuje se, aby nabídka obsahovala i další kontaktní údaje (telefon, email), které usnadní navazující komunikaci,
 3. pokud je zájemce ženatý či zájemkyně vdaná, musí nabídku podepsat oba manželé, nebo musí být společně s nabídkou uvedeny skutečnosti, které doloží, že nemovitá věc bude nabývaná do výlučného vlastnictví,
 4. každý subjekt může učinit pouze jednu nabídku, při více podáních téhož subjektu bude za jedinou podanou nabídku považováno nejpozdější včasné podání,
 5. nabídka musí být předložena v českém jazyce a podepsána účastníkem, u právnických osob v souladu se způsobem jednání za právnickou osobu, zapsaném v obchodním či jiném rejstříku,
 6. nabídka musí obsahovat určení, jakého majetku se týká a nabídku ceny za prodej tohoto majetku,
 7. nabízená kupní cena musí být uvedena číselně i slovně v Kč,
 8. cena bude uhrazena na účet Okresního soudu v Chrudimi, nejpozději při uzavření smlouvy o převodu majetku zůstavitele.

III.

Předání nabídek

Písemná nabídka musí být doručena na adresu JUDr. Miloslavy Křivské, notářky v Chrudimi, Tovární 1112, 537 01 Chrudim, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně do notářské kanceláře v uzavřené obálce, s označením obálky „LIKVIDACE POZŮSTALOSTI – 4 D 1084/2017 – KRÁLOVÁ“. Popřípadě též prostřednictvím datové schránky zájemce.

Nejpozději do 15.6.2024.

IV.

Souhlas s prodejem

Dle ustanovení § 231 odstavec 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, je k platnosti smlouvy uzavřené mezi soudním komisařem a zájemcem o prodávaný majetek nutný souhlas Okresního soudu v Chrudimi, bez souhlasu soudu je smlouva o prodeji mimo dražbu neplatná.

V.

Ostatní ujednání

 1. soudní komisař si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky,
 2. soudní komisař písemně sdělí všem zájemcům, kteří podali nabídku a uvedli elektronickou doručovací adresu, na tuto elektronickou adresu, výsledky výběru nabyvatele,
 3. veškeré další informace k prodeji je možno získat v notářské kanceláři, na níže uvedených kontaktních spojeních.

VI.

Kontaktní údaje

JUDr. Miloslava Křivská, notářka v Chrudimi, pověřený soudní komisař,

kancelář: Tovární 1112, 537 01 Chrudim,

telefon: 702 066 932, e-mail: info@notarkakrivska.cz, ID datové schránky: xhvgd6c

úřední hodiny kanceláře:         pondělí:          8:00 – 11:00     12:00-15:00

                                                úterý:              8:00 – 11:00     12:00-15:00

 středa:            8:00 – 11:00     12:00-15:00

                                                čtvrtek:           8:00 – 11:00     12:00-15:00

                                                pátek:             8:00 – 11:00     12:00-14:00

V Chrudimi dne 14.5.2024

JUDr. Miloslava Křivská, notářka v Chrudimi

jako pověřená soudní komisařka